• Usklađivanje dugovanja i potraživanja
  • IOS praćenje prihoda i rashoda
  • Izveštaji za banke i kreditne biroe
  • Izrada cash flow kod zahteva za kredit i ostala prirprema dokumentacije prema individualnim potrebama klijenata